Algemene voorwaarden LODSS

1 Algemeen

Identiteit van de ondernemer

Naam: LODSS
E-mailadres: info@lodss.nl

Locatie: Oringerbrink 84, 7812 JW te Emmen.  (dit is géén winkel).

Welkom bij de algemene voorwaarden van LODSS. Deze zijn van toepassing wanneer je gebruik maakt van de website LODSS of een bestelling plaatst via de website van LODSS en bevatten belangrijke informatie voor jou als koper. Lees de algemene voorwaarden daarom altijd goed door.

1.1 Definities

Website: De website van mevrouw L.Kuil, te raadplegen via

Klant: de natuurlijk persoon niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst aangaat met LODDS en/of zich geregistreerd heeft op de website.

Deelnemer: klant welke deelneemt aan een workshop

Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen LODSS en de klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

1.2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van LODDS zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor LODSS slechts bindend, indien en voor zover deze door LODSS uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of diensten voorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

2 Workshops

2.1 deelnemers 

Het aantal deelnemers van een geboekte workshop dient uiterlijk 2 weken voor de afgesproken workshop bij ons bekend te zijn met in achtneming van het minimum aantal van 6 pers (mits vooraf anders is besproken dan geldt dit aantal als minimum), op basis hiervan wordt het totale bedrag berekend. Indien nodig zenden wij een nieuwe factuur toe.

2.2 Betaling

Het factuurbedrag dient voor aanvang van de workshop en binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur betaald te zijn, door overschrijving op onze bankrekening.  IBAN: NL84RABO0355995042  t.n.v. LODSS o.v.v. factuurnummer en datum. Het is helaas niet mogelijk om de factuur achteraf te betalen. (mits anders afgesproken)

2.3 Afmelding van deelnemers

U kunt wijzigingen in het aantal deelnemers tot 7 dagen voor aanvang van de workshop kosteloos aan ons doorgeven (met inachtneming van het minimumaantal van 6 personen) Hierna is dit helaas niet meer mogelijk.

2.4 Annulering van de workshop

Indien de workshop binnen 14 dagen voor aanvang van de workshop wordt geannuleerd brengen wij 50% van het totaalbedrag in rekening. Indien de activiteit binnen 7 dagen voor aanvang wordt geannuleerd brengen wij 100% van het totaalbedrag in rekening.

2.5 Normen en waarden

Tijdens de activiteit behoudt LODSS zich het recht om Deelnemer aan te spreken of de workshop voortijdig te beëindigen indien één of meerdere deelnemers zich schuldig maken aan grof taalgebruik, belediging, diefstal, vernieling of ander ongepast gedrag.

2.6 Aansprakelijkheid

Deelnemer draagt te allen tijde zelf de verantwoordelijkheid voor zijn/haar veiligheid tijdens de workshops. LODSS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de workshop. Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grove schuld door LODSS. De wettelijke schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste het totaalbedrag van de desbetreffende activiteit.

3 Webshop

3.1 Prijs

Alle genoemde prijzen op de Website van LODSS zijn in Euro`s, inclusief BTW, echter exclusief verzendkosten. Alle prijzen en overige informatie op de Website van LODSS zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.2 Conformiteit en Garantie

LODSS staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid. Er is dan ook geen sprake van garantie op de geleverd producten mits anders bij het product vermeld staat.

3.3 Bestellen

Nadat Klant een bestelling heeft geplaatst, ontvangt Klant van LODSS een bevestigingsmail. In deze bevestiging staat een overzicht van de bestelling en het totaalbedrag van de bestelling inclusief de verzendkosten. Als u de keuze maakt voor afhalen nemen wij contact met u op om een dag en tijdsstip met u af te spreken.

3.4 Betaling en levering

Klant dient betalingen aan LODSS volgens de in de bestelprocedure aangegeven betaalmethoden te voldoen. LODSS is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. Na ontvangst van de betaling wordt de bestelling zo spoedig mogelijk naar Klant verzonden. Alle op LODSS Website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Indien onverhoopt artikelen, om wat voor reden dan ook, niet leverbaar zijn, of een langere levertermijn hebben, wordt dit per e-mail aan Klant medegedeeld. Als plaats van levering geldt het adres dat Klant aan LODSS kenbaar heeft gemaakt.

3.5 Eigendomsvoorbehoud

De artikelen blijven eigendom van LODSS totdat het gehele totaalbedrag is voldaan.

3.6 Annulering

LODSS heeft het recht om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

3.7 Privacybeleid

Persoonlijke gegevens van Klant worden strikt vertrouwelijk behandeld. Persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van LODSS en worden uitsluitend gebruikt voor verwerking van bestellingen en voor marketingdoeleinden. Gegevens zullen niet voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking worden gesteld. Uiteraard hanteert LODSS bij het gebruik van persoonlijke gegevens de geldende wet- en regelgeving.

3.8 Wijzigingsrecht

LODSS behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden en de inhoud van haar website tussentijds te wijzigen. De Klant wordt bij afronding van de bestelling ook gevraagd of hij/zij akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden, Privacybeleid en Retourbeleid.

3.9 Aansprakelijkheid

LODSS is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de door LODSS geleverde artikelen. De aansprakelijkheid van LODSS beperkt zich altijd tot het bedrag van de verzonden factuur van de betreffende bestelling inclusief verzendkosten.

3.10 Afbeeldingen en omschrijvingen

De inhoud van de website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. De artikelen in deze webwinkel worden zo duidelijk mogelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en omschreven. De kleuren van de afbeeldingen op de website kunnen als gevolg van beeldschermkwaliteit enigszins afwijken van de echte kleuren van de producten. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. LODSS kan niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/ of onvolledig is. LODSS is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op de Website.

3.11 Toepasselijk recht en geschillenoplossing

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van LODSS is, naast deze Algemene Voorwaarden, uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ingeval van geschillen zullen partijen zoveel mogelijk trachten te komen tot een oplossing in der minne. Indien een oplossing van en geschil in der minne niet tot de mogelijkheden behoort wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

 

Scroll naar boven